شیلنگ های لاستیکی یا پلاستیکی -تعیین مقدار انبساط حجمی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین میزان انبساط شیلنگ‌های لاستیکی یا پلاستیکی تحت فشار هیدرواستاتیکی است، در این استاندارد ابعاد آزمونه و فشار‌(های) آزمون مشخص نمی‌شود، چون هر کدام از این پارامترها به نوع نمونه بستگی داشته و بسته به آن مشخص می‌شود.
یادآوری - ظرفیت حجمی شیلنگ هنگام توزيع حجم‌های مشخصی از سیال به صورت اندک در فشار توزیع تغییر می‌کند.
این استاندارد روش بررسی این مورد را شرح می‌دهد .