پلاستیک ها-فیلم و ورق-فیلم های پلی اتیلن ترفتالات (PET) جهت یافته دو محوری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های فیلم‌های شفاف پلی اتیلن ترفتالات جهت یافته در محوری مورد مصرف در صنایع بسته بندی است.
یادآوری - فیلم‌های شفاف پلی اتیلن ترفتالات جهت یافته دو محوری می‌تواند به صورت تک لایه یا به عنوان لایه روکش با فیلم‌های دیگر به کار رود.