ظروف آزمایشگاهی پلاستیکی -بشرها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات برای بشرهای پلاستیکی پهن و گشاد مورد استفاده در آزمایشگاه می‌باشد. این الزامات برای بشرهای مخروطی و غیر مخروطی نیز کاربرد دارد. اگرچه ممکن است در شکل غیر مخروطی، بشر به منظور تسهیل خروج از قالب حین تولید، کمی مخروطی باشد.