ظروف شیشه ای و پلاستیکی آزمایشگاهی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول کلی برای طراحی دستگاه‌های حجم سنجی تولید شده از شیشه یا پلاستیک به منظور تسهیل قابلیت اطمینان و مناسب بودن استفاده با درجه درستی از قبل تعیین شده است.