تعیین براقیت آینه ای فیلم های پلاستیک و پلاستیک های جامد -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌هایی برای اندازه گیری براقیت فیلم‌های پلاستیکی و پلاستیک‌های جامد در دو حالت مات و شفاف می‌باشد. این استاندارد شامل چهار زاویه براقیت جداگانه می‌باشد.
الف - زاویه ۶۰، پیشنهاد شده برای فیلم‌های با براقیت متوسط
ب- زاویه ۲۰، پیشنهاد شده برای فیلم‌های با براقیت زیاد
پ- زاویه ۴۵، پیشنهاد شده برای فیلم‌های با براقیت کم و متوسط
ت- زاویه ۸۵، پیشنهاد شده برای فیلم‌های با براقیت کم
ث- زاویه ۷۵، پیشنهاد شده برای سقف و روکش پلاستیکی
یادآوری - روش اندازه گیری و وسایل برای زاویه های ۸۵، ۷۵، ۶۰ و ۲۰ مطابق استانداردهای ASTM D523 و ASTM D3679 و برای زاویه ۴۵ روش به طور یکسان مطابق ASTMC346 می‌باشد.
این استاندارد برای موارد زیر کاربرد دارد:
الف - تعیین اندازه ظاهر براق فیلم‌ها و سطوح
ب- برای مقایسه اندازه گیری‌های خواص سطح با توجه به این که براقیت آیینه‌ای معمولا با صافی و همواری سطح تغییر می‌کند.