بسته بندی-کیسه های پلی پروپیلنی روکش دار سیمان و گچ

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌ها، نمونه برداری، روش‌های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری کیسه‌های پلی پروپیلنی روکش دار سیمان و گچ می‌باشد.