پلاستیک ها-فیلم و ورق -اندازه گیری سرعت عبور گاز

هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن دو روش برای تعیین سرعت عبور گاز تحت فشار تفاضلی از فیلم یا ورقه پلاستیکی با ساختار تک لایه و چند لایه است . یک روش، استفاده از حسگر فشار و روش دیگر استفاده از کروماتوگراف گازی برای اندازه گیری مقدار گاز نفوذ کرده از میان آزمونه است.