میزان انتقال مزه و بو از فیلم های بسته بندی پلیمری - روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش ارزیابی خاصیت انتقال مزه و بو از فیلم‌های پلیمری که به صورت بسته بندی‌های منعطف به کار می‌روند، می باشد. این روش برای بسته بندی‌های تک لایه، چندلایه و لایه گذاری شده (لامینه) کاربرد دارد. تمرکز اصلی این آزمون بر ارزیابی بو و رایحه ذاتی خود بسته بندی یا آنچه از درون بسته بندی، اعم از بو و طعم به آب یا دیگر موادی که براساس محیط شبیه سازی شده غذا انتخاب خواهد شد مانند (نمونه های غذایی بدون طعم) می‌باشد.
یادآوری ۱- این آزمون فقط برای بررسی انتقال طعم و بو در یک مقطع زمانی است و از آن نمی‌توان برای بررسی انتقال در طول زمان ماندگاری محصول در فیلم بسته بندی استفاده نمود.
یادآوری ۲- در این روش آزمون نحوه آماده سازی نمونه‌ها و دو روش برای ارزیابی ارائه شده است.
۱- روش عملکرد مقداری که می تواند عملکرد فیلم‌ها را نسبت به هم مقایسه کند.
۲- روش ترخ گذاری می‌تواند مقایسه ای از نمونه های موجود در یک مجموعه را ارائه دهد، آماده سازی نمونه‌ها مستقل از روش ارزیابی است
یادآوری ۳- این استاندارد تمامی موارد ایمنی که در هنگام اجرای آن ضرورت دارد را هشدار نمی‌دهد رعایت موارد ایمنی و مسائل مربوط به آن بر عهده استفاده کنندگان است.