پلاستیک ها - فیلم و ورق- تعیین سرعت عبور بخار آب

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری سرعت عبور بخار آب از فیلم و ورق پلاستیکی تک لایه و همچنین ساختارهای چندلایه شامل پلاستیک‌ها با استفاده از کروماتوگراف گازی است.
یادآوری - با این روش، اندازه گیری سریع گستره وسیعی از میزان عبور بخار آب فراهم شود.