پلاستیک ها -مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد راهنمایی برای انتخاب شرایط و روش‌های آزمون مناسب برای تعیین مهاجرت کلی به داخل مشابه های غذایی ومحیط آزمون از پلاستیک هایی که در تماس با ماده غذایی قرار می‌گیرند، است.