پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آزمون برای تعیین مهاجرت کل از مواد و کالاهای پلاستیکی به مواد مشابه غذایی چرب، از طریق غوطه وری کامل آزمونه در مشابه غذایی چرب در دماهای بالای °۵C تا °۱۷۵C در زمان‌های مشخص، می‌باشد.
در بعضی از پلاستیک‌هایی که طبق روش های آزمون استاندارد ملی شماره ۲-۱۳۷۳۷ سال ۱۳۹۱ و BS EN1186- 4 و 6-BS EN1186و 8-BS EN1186و 12-BS EN1186و 13-BS EN1186 آزمون شده‌اند، فرایند استخراج به روش سوکسله نمی‌تواند روغن زیتون جذب شده از آزمونه‌ها را بصورت کامل بازیابی کند.
در این روش روغن زیتون از آزمونه پلاستیک بوسیله حل کردن آن‌ها در کلروفرم، تولوئن، زایلن یا تترا هیدروفوران جدا می‌شود.
این استاندارد برای پلاستیک‌هایی مناسب است که از طریق غوطه وری کامل، مطابق استاندارد ملی شماره ۲۱۳۷۳۷ سال ۱۳۹۱، از طريق سل ، مطابق 4-EN1186 بوسیله کیسه ، مطابق 6-EN1186، و بوسیله پر کردن ،مطابق 8-EN1186و یا انجام آزمون در دماهای پایین و بالا ، مطابق 12-EN1186 و 13-EN1186 ، با روغن زیتون در تماس بوده‌اند.
دامنه کاربرد این استاندارد پلاستیک هایی هستند که در کلروفرم، تولوئن، زایلن با تترا هیدرو فوران قابل حل و در متانول غير قابل حل هستند ، هرجا که در 2-EN1186 به این روش ارجاع داده شده باشد، بند مناسب از قسمت مرتبط از استاندارد 2-EN1186 جایگزین می‌شود، این روش همچنین برای پلاستیک‌هایی که حلالیت جزئی در کلروفرم، تولوئن و زایلن یا تترا هیدرو فوران دارند و در متانول غير قابل حل هستند کاربرد دارد.
یادآوری ۱- این روش ازمون برای استفاده با مشابه غذایی چرب، روغن زیتون، نوشته شده است. روش آزمون همچنین می‌تواند با اعمال اصلاحات مناسب با دیگر مشابه‌های غذایی که مشابه D ( مخلوطی از تری گلیسیرید‌ها، روغن آفتابگردان و روغن ذرت ) نامیده می‌شوند، بکار رود.
این مشابه‌های غذایی چرب، کروماتوگرام‌های متفاوتی برای متیل استرهای آن‌ها در مقایسه با متیل استرهای روغن زیتون، ایجاد خواهند کرد. پیک‌های مناسب کروماتوگرا م حاصل از متیل استرهای سایر مشابه‌های غذایی چرب را برای تعیین کمی مشابه استخراج شده از آزمونه انتخاب کنید.
یادآوری ۲- اگر ثابت شده است که مهاجرت كل از پلاستیک ها به روغن زیتون با استفاده از این روش‌ها و با روش‌های استاندارد ملی شماره ۲-۱۳۷۳۷ سال ۱۳۹۱، و استاندارد‌های 4-EN1186 و 6-EN1186 و 8-EN1186 نمی‌تواند تعیین شود، باید استفاده از روش های آزمون جایگزین در نظر گرفته شود استاندارد استاندارد ملی شماره ۱-۱۳۷۳۷ سال ۱۳۹۱ مرا ببینید.