مواد و محصولات در تماس با مواد غذایی- پلاستیک ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آزمون برای اندازه گیری مقدار مهاجرت کل از مواد و محصولات پلاستیکی به ماده مشابه مواد غذایی چرب، به روش غوطه وری کامل آزمونه در ماده مشابه ماده غذایی چرب، در دمای از ۵ درجه سلسیوس تا ۲۰ درجه سلسیوس در زمان های انتخاب شده می‌باشد.
این روش برای پلاستیک های به شکل فیلم و ورق کاربرد دارد، و برای گستره وسیعی از ظروف و محصولات نیز، که امکان تهیه آزمونه‌های با اندازه مناسب از آن‌ها وجود دارد، می‌تواند به کار گرفته شود. ماده غذایی چرب که در این روش‌های آزمون به کار می‌رود، روغن آفتاب گردان موم گیری شده است که بر خلاف روغن زیتون در دماهای پایین تر آزمون به حالت مایع باقی می‌ماند.
این روش آزمون، برای بیشتر انواع پلاستیک‌ها قابل استفاده است. با این وجود، پلاستیک هایی وجود دارند که این روش برای آن‌ها قابل به کارگیری نیست.
یاد آوری از این پس در تمام متن این استاندارد منظور از روغن آفتاب گردان، روغن آفتاب گردان موم گیری شده است.