پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های آزمون برای "آزمون‌های جایگزین " انجام شده با محیط آزمون فرار، ایزو اکتان و اتانول آبی ۹۵ درصد حجمی، برای تعیین مهاجرت كل از پلاستیک های در تماس با مواد غذایی چرب در همه دماها و برای هر دوره زمانی می باشد.
این روش های آزمون برای انواع مختلفی از اشکال نمونه های پلاستیکی، کاربرد دارد .
یاد آوری ۱- محیط آزمون فرار ، مثل ایزو اکتان و اتانول آبی ۹۵ درصد حجمی ، که در این روش های آزمون استفاده شده اند، آنهایی هستند که برای آزمون های جایگزین در کمیسیون EEC/ 82 / 711 و اصلاحیه های بعدی تعیین شده اند. علاوه بر استفاده از ایزو اکتان و اتانول آبی ۹۵ درصد بعنوان محیط آزمون برای آزمون‌های جایگزین، کمیسیون 82/711/EEC و اصلاحیه های بعدی آن استفاده از اکسید پلی فنیل اصلاح شده را به عنوان محیط آزمون برای استفاده در دمای ۱۰۰°C و بالاتر از آن نیز تعیین کرده اند. در روش آزمون برای مهاجرت كل از پلاستیک ها به مواد غذایی چرب در تماس با آنها ، در مواردیکه از اکسید پلی فنیل اصلاح شده به عنوان محیط آزمون استفاده می‌شود به استاندارد ملی ایران شماره ۱۳-۱۳۷۳۷ سال ۱۳۸۹ مراجعه کنید.
یاد آوری ۲- این روش های آزمون همچنین می تواند برای آزمون های انتخاب شده تشریح شده در کمیسیون EEC/ 82/ 711 و اصلاحیه های بعدی آن بکار رود، وقتیکه محیط های آزمون فرار انتخاب شده، ایزو اکتان و اتانول آبی ۹۵ درصد حجمی باشند، می توان آن را با روغن زیتون معادل (هم ارز) دانست، به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۳۷۳۷ سال ۱۳۹۱ مراجعه کنید.