پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های آزمون برای مهاجرت كل از پلاستیک ها و کالاها به مشابه غذایی چرب، به روش غوطه وری کامل آزمونه در مشابه غذایی چرب در دماهای بالای °۲۰C وتاكمتراز°۱۰۰C و در زمان‌های انتخاب شده می‌باشد.
این استاندارد، برای پلاستیک‌هایی به شکل فیلم وصفحه مناسب ترین روش بوده، ولیکن برای گستره وسیعی از قطعه آزمون تهیه شده با اندازه های مناسب از کالاها یا ظروف، کاربرد دارد.
یاد آوری -این روش آزمون برای استفاده با مشابه غذایی چرب روغن زیتون نوشته شده است. روش آزمون همچنین می تواند با اعمال اصلاحات مناسب با دیگر مشابه های غذایی چرب که مشابه D ( مخلوطی از تری گلیسیریدها، روغن زیتون و روغن ذرت) نامیده می‌شوند، بکار رود. این مشابه‌های غذایی چرب، کروماتوگرام های متفاوتی برای متیل استرهای آن‌ها در مقایسه بامتيل استرهای روغن زیتون ایجاد خواهند کرد پیک های مناسب کروماتوگرام از متيل استرهای مشابه های غذایی چرب را برای تعیین مقدار مشابه استخراج شده از آزمونه انتخاب کنید. در این استاندارد روش آزمون شرح داده شده برای بیشتر انواع پلاستیکها کاربرد دارد و قابل اجرا می‌باشد. با این وجود برای برخی از پلاستیکها کاربرد ندارد.