پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن روش‌های آزمون برای تعیین مهاجرت کلی از پلاستیک‌هایی که در تماس با مواد غذایی قرار می‌گیرند به داخل محلول آب گونه که دارای مشابه غذایی است، می‌باشد و از طریق غوطه وری کامل آزمونه‌ها در مشابه غذای انتخابی در دمای آزمون تا حد رفلاکس در زمان انتخاب شده برای آزمون، انجام می‌شود.
این استاندارد، برای پلاستیک هایی که به صورت فیلم و یا ورق می باشند، کاربرد دارد.
یادآوری-این استاندارد، برای طیف وسیعی از مواد و یا ظروفی که اندازه مناسب آزمونه از آن قابل برش است، نیز کاربرد دارد.