پلاستیک ها -مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های آزمون مهاجرت کلی به داخل مشابه های غذایی از سطح پلاستیک هایی است که به شکل فیلم یا ورق در تماس با ماده غذایی در دمای بالاتر از °۲۰C تا °۱۰۰C قرار دارند.
یاد آوری ۱- دمای مساوی با °۱۰۰Cدر این استاندارد کاربرد ندارد.
این استاندارد، بیشتر برای پلاستیک‌هایی که به صورت فیلم یا ورق می‌باشند کاربرد دارد.
این استاندارد به ویژه برای آن دسته از موادی که بیشتر از یک لایه یا ورق با خصوصیت مهاجرت متفاوت هستند کاربرد دارد و باید مشابه غذا در تماس با سطوحی مورد آزمون قرار گیرد که مواد غذایی با آن سطوح در تماس خواهند بود.
یاد آوری ۲- این استاندارد در مورد مشابه های غذایی چرب، مانند روغن زیتون کاربرد دارد. این استاندارد با اصلاحیه های مناسب برای "سایر مشابه های غذایی چرب" نیز کاربرد دارد. سایر مشابه های غذایی چرب، کروماتوگرام های متفاوتی برای مشابه های غذایی متیل استر نسبت به متیل استرهای روغن زیتون نشان می‌دهند. پیک‌های کروماتوگرام مناسب متیل استرهای مشابه های غذایی چرب را برای تعیین کمی مشابه‌های غذایی استخراج شده از آزمونه انتخاب می‌کنند، این استاندارد برای اکثر پلاستیک‌ها کاربرد دارد.