پلاستیک ها -مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش‌های آزمون برای تعیین مهاجرت کل از مواد و کالاهای پلاستیکی به مواد مشابه غذایی آبگونه، تنها از یک سطح پلاستیک که قرار است در تماس با ماده غذایی باشد، تا و دمای ۷۰ درجه سلسیوس، در مدت زمان مشخص، می‌باشد.
این استاندارد بیشتر برای فیلم و ورق پلاستیک مناسب است، اما به طور خاص برای موادی با بیش از یک لایه و یا سطح، با ویژگی‌های مهاجرت متفاوت، کاربرد دارد. آزمون باید به وسیله مشابه غذایی که فقط در تماس با سطحی است که قرار است در تماس با ماده غذایی قرار داشته باشد؛ انجام شود.