پلاستیک ها -مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش های آزمون برای تعیین مهاجرت کل از مواد و کالاهای پلاستیکی به مواد مشابه غذایی چرب ، تنها از یک سطح پلاستیک که قرار است در تماس با ماده غذایی باشد با شکل دهی فیلم ها یا ورق های پلاستیکی به صورت کیسه و پر کردن با مشابه غذایی انتخاب شده ، در دمای های بالای ۲۰ تا ۱۰۰ درجه سلسیوس و نه خود ۱۰۰ درجه سلسیوس برای مدت زمان های مشخص، می‌باشد.
کیسه استاندارد، کیسه ای با ابعاد شرح داده شده در بند ۶-۳ می‌باشد.
این استاندارد بیشتر برای فیلم و ورق‌های پلاستیکی کاربرد دارد ، که به وسیله دما با فشار قابلیت دوخت داشته باشند. همچنین این روش به طور خاص برای موادی شامل بیش از یک لایه و یا سطح ، که باید به وسیله مشابه غذایی که فقط در تماس با سطحی است که قرار است در تماس با ماده غذایی قرار گیرد، کاربرد دارد.
یادآوری این روش آزمون برای استفاده از مشابه غذایی چرب، (روغن زیتون) تدوین شده است، این روش آزمون می تواند با اعمال اصلاحات مناسب برای سایر مشابه های غذایی چرب که مشابه غذایی D نامیده می‌شوند (مخلوط ساختگی تری گلیسرید، روغن آفتابگردان و ذرت ) بکار رود. سایر مشابه های غذایی چرب ، کروماتوگرام های متفاوتی برای متیل استر های مشابه نسبت به متیل استرهای روغن زیتون تولید می نمایند. پیک مناسب کروماتوگرام متيل استرهای مربوط به سایر مشابه‌های غذایی چرب را برای اندازه گیری‌های کمی مشابه غذایی استخراج شده از آزمونه انتخاب نمائید.
روش آزمون توضیح داده شده برای بیشتر پلاستیک ها کاربرد داشته، اگر چه پلاستیک هایی وجود دارند که این روش برای آن‌ها کاربرد ندارد.