پلاستیک ها -مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش های آزمون برای تعیین مهاجرت کل از مواد و کالاهای پلاستیکی به مواد مشابه غذایی آبگونه، تنها از یک سطح پلاستیک که قرار است در تماس با ماده غذایی باشد با شکل دهی فیلم ها یا ورق های پلاستیکی به صورت کیسه و پر کردن با مشابه غذایی انتخاب شده ، تا و دمای آزمون ۷۰ درجه سلسیوس، برای مدت زمان های مشخص، می‌باشد.
این استاندارد بیشتر برای فیلم و ورق پلاستیک مناسب می‌باشد، که به وسیله دما با فشار قابلیت دوخت داشته باشند.
این آزمون به طور خاص برای موادی شامل بیش از یک لایه و یا سطح، که در ویژگی های مهاجرت با یکدیگر متفاوت می‌باشند، کاربرد دارد، که باید به وسیله مشابه غذایی که فقط در تماس با سطحی است که قرار است در تماس با ماده غذایی قرار بگیرد آزمون شود.
کیسه استاندارد، کیسه ای با ابعاد شرح داده شده در بند ۶-۳ می‌باشد.
یادآوری - کیسه هایی با ابعادی به غیر از ۱۰ سانتی متر در ۱۰ سانتی متر می توانند برای آزمون مورد استفاده قرار بگیرند. کیسه باید تا حد امکان به صورتی تهیه شود که مساحت کلی سطح در تماس قرار گیرنده کمتر از 1 دسی متر مربع نباشد.