پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای بررسی عدم نشتی محل‌های اتصال مونتاژ شده بین اتصالات مکانیکی و لوله‌های تحت فشار پلاستیکی می‌باشد. این استاندارد، بدون در نظر گرفتن طراحی اتصال و جنس اتصال به کار رفته، برای اتصال دهی لوله پلاستیکی به کار می‌رود.
این استاندارد، برای محل‌های اتصال جوش ذوبی، کاربرد ندارد.