پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش های آزمون برای تعیین مهاجرت کل از مواد و و کالاهای پلاستیکی به مواد مشابه غذایی چرب به وسیله پر کردن آزمونه با مشابه غذایی چرب در دمای بالاتر از ۲۰ و تا ۱۰۰ درجه سلسيوس (بجز دمای ۱۰۰ درجه سلسیوس )برای مدت زمان های مشخص، می‌باشد.
این روش برای ظروف و کالاهای پلاستیکی که می توانند پر شوند بسیار مناسب است.
آزمون نمونه ها با این روش امکان آزمون در کالاهای غیرهمگنی که بیش از اندازه بزرگ نیستند را فراهم می‌کند. یادآوری این روش آزمون برای استفاده از مشابه غذایی چرب، (روغن زیتون) تدوین شده است، همچنین این روش می تواند با اعمال اصلاحات مناسب برای سایر مشابه‌های غذایی چرب که مشابه غذایی D نامیده شده و مخلوطی ساخته شده از تری گلیسریدها، روغن آفتابگردان و روغن ذرت می باشد ، بکار رود.
این مشابه های غذایی چرب ، کروماتوگرام های متفاوتی را برای متیل استرهای مشابه غذایی نسبت به متيل استرهای حاصل از روغن زیتون تولید می‌نمایند. پیک مناسب کروماتوگرام متيل استرهای مربوط را از سایر مشابه های غذایی چرب را برای اندازه گیری‌های کمی مشابه غذایی استخراج شده از آزمونه انتخاب نمائید روش آزمون توضیح داده شده برای بیشتر پلاستیک‌ها کاربرد داشته ،اگر چه پلاستیک هایی وجود دارند که این روش برای آن‌ها کاربرد ندارد.