پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش‌های آزمون برای تعیین مهاجرت كل به مشابه غذایی آبگونه از یک سطح کالاهای پلاستیکی که به شکل ظروف بوده و قرار است در تماس با ماده غذایی باشد، به وسیله پر کردن کالاها با مشابه غذایی انتخاب شده در دمای آزمون تا و دمای ۷۰ درجه برای زمان های آزمون انتخاب شده می‌باشد.
این روش برای پلاستیک هایی به شکل ظروف و کالایی با قابلیت پر شدن، مناسب‌تر است.