ورق پلاستیکی آکریلیکی پلی متیل متاکریلات-ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها و الزامات مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی ورق های متیل متاکریلات تک لایه تولید شده با فرآیندهای متفاوت (ریخته گری و اکستروژن)، طبقه بندی و عملیات تکمیلی قابل انجام بر روی آنها می باشد. این ورق ها باید حاوی حداقل ۸۰ درصد متیل متاکریلات پلیمریزه شده باشند.
این استاندارد برای موارد زیر کاربرد دارد.
الف - این استاندارد ورقهای آکریلیکی با مصارف عمومی را شامل می‌شود. برای کاربردهای خاص از استانداردهای کاربردی مناسب استفاده شود.
ب- ورق آکریلیکی اغلب در مواردی که وضوح بالا، فقدان انحراف نوری و فقدان ذرات خارجی از اهمیت اولیه برخوردارند، به کار می‌رود.
یادآوری این استاندارد از نظر موضوع مشابه با استاندارد 1-ISO7823 ، ولی در جزئیات فنی متفاوت می‌باشند.
هشدار در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین موردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن بر عهده ی کاربر این استاندارد است