پلاستیک ها -تعیین نرخ انتقال گاز از فیلم ها و ورق های نازک در فشار اتمسفری

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین نرخ انتقال گاز از فیلم ها و ورق‌های نازک پلاستیکی است.
محدوده مقادیر اندازه گیری از 1cm3/m2.d.atm تا 20000cm3/m2 در فشار اتمسفری می‌باشد.
این روش را می توان برای اندازه گیری های انجام شده با هوا یا سایر گازهای آزمون، مورد استفاده قرار داد.