پلاستیک ها-ورق های پلی (متیل متاکریلات ) انواع

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات برای ورقهای تخت پلی (متیل متا اکریلات) که از مواد بی رنگ یا رنگی، شفاف، نیمه شفاف یا مات مطابق بند ۳-۱ اکسترود شده است.
این استاندارد برای ورقهای با ضخامت ۱/۵ میلی متر تا ۲۰ میلی متر کاربرد دارد.