پلاستیکها- فیلم و ورق-اندازه گیری دمای ترک سرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای ارزیابی شکنندگی فیلم و ورق پلاستیک در دمای پایین است.
ارزیابی به صورت یک دمای ترک سرد قراردادی که به عنوان یک راهنما برای مقایسه رفتار فیلم و ورق پلاستیک در دمای پایین به کار می‌رود، ارایه شده است.
این استاندارد، برای توصیف محصولی نهایی با ضخامت و بافت معین کاربرد دارد، اما برای مشخص کردن ترکیب مواد خام آن را کاربرد ندارد. داده های به دست آمده از این استاندارد را نمی توان بدون محدودیت، برای اشکال یا شرایط کاربرد دیگر تغییر داد.