پلاستیکها- فیلم و ورق-اندازه گیری تغییر ابعادی در اثر گرمایش

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری تغییر ابعادی در جهت های طولی و عرضی فیلم ها و ورق های پلاستیک در اثر گرمایش است. این استاندارد برای ورق های پلاستیک، خواه به صورت جمع شده حرارتی باشند یا نباشند، تا ضخامت ۱mm کاربرد دارد.