مواد و اقلام در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون برای مشخص کردن تماس چرب است. این استاندارد برای همه مواد غذایی در شرایط دمای °۲۰C- تا °۱۰۰C کاربرد دارد.
یاد آوری در مورد برخی از مواد غذایی، لازم است تغییراتی در روش آزمون داده شود.