پلاستیک ها-ورق های اکسترود شده پلی وینیلیدین فلوراید (pvdf)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش های آزمون برای ورق‌های غیر اسفنجی از جنس هموپلیمرها و کوپلیمرهای پلی وینیلیدین فلوراید اکسترود شده شده مسطح بدون مواد پرکننده ها با مواد تقویت کننده می باشد. این استاندارد همچنین برای ورق هایی به صورت رول از نوع PVDF نیز کاربرد دارد.
این استاندارد فقط برای ضخامتهای ۱mm تا ۱۵mm کاربرد دارد.
یادآوری - این استاندارد در بسته بندی و نگهداری در تماس بامواد غذایی را شامل نمی‌شود.