مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر پلاستیک ها

هدف از تدوین این استاندارد، فراهم کردن راهنمایی برای انتخاب شرایط مناسب تماس مشابه‌های غذا با کالای مورد آزمون است، به طوری که انتخاب شرایط باید قبل از اندازه گیری مهاجرت ویژه باشد و این موضوع برای آن دسته از موادی که حد مهاجرت برای آنها تعریف شده باشد، قابل کاربرد است.
یادآوری ۱- بر اساس دستورالعمل [2]EC/ 2002 / 72 (طبق بند[۲] کتابنامه) اندازه گیری مهاجرت اجزای مشخص در مواد غذایی، به جای استفاده از مشابه غذا، مجاز می باشد. در آن شرایط، دیگر نیازی به راهنمای شرایط آزمون از نظر دما و زمان نمی باشد، زیرا در این حالت شرایط واقعی تماس اعمال می‌شود.
همچنین این استاندارد برای اندازه گیری ترکیبات مورد نظر در ماده یا کالای پلاستیکی نهایی کاربرد دارد.