مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد معرفی یک روش آنالتیکال برای اندازه گیری اکریل آمید در مشابه های غذایی شامل: آب مقطر، محلول آبی اسید استیک با غلظت ۳ درصد وزنی به حجمی، محلول آبی اتانول با غلظت ۱۵ درصد حجمی به حجمی و مشابه غذایی چرب، می باشد. مقدار مونومر اکریل آمید اندازه گیری شده برحسب میلی گرم اکریل آمید در کیلوگرم مشابه غذایی بیان می شود. این روش برای اندازه گیری کمی اکریل آمید در غلظت تقریبی آنالیت در دامنه ۰/۰۱ تا ۰/۱ میلی گرم در هر کیلوگرم از مشابه‌های غذایی کاربرد دارد.
همچنین این استاندارد، می تواند برای سایر مشابه های چرب، بکار برده شود.
یاد آوری - پیش از انجام آزمون مهاجرت، باید مناسب بودن مشابه چرب، ارزیابی شود. هر گاه تداخل غیر قابل قبول در روغن زیتون مشاهده شود، ممکن است استفاده از روغن آفتابگردان یا مخلوطی از تری گلیسیریدهای مصنوعی، ضرورت یابد.