مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

این استاندارد روشی را برای اندازه گیری مقدار ۱۱-آمینو آن دکانوئیک اسید در مشابه‌های مواد غذایی شامل: آب، محلول آبی اسید استیک با غلظت ۳ درصد وزنی به حجمی، محلول آبی اتانول با غلظت ۱۵ درصد حجمی به حجمی، روغن زیتون و ایزو- اكتان، ارائه می‌دهد. مقدار ۱۱-آمینو آن دکانوئیک اسید برحسب میلی گرم بر کیلوگرم مشابه غذایی گزارش می‌شود.
این استاندارد برای تعیین مقدار کمی ۱۱-آمینو آن دکانوئیک اسید در غلظت تقریبی ۰/۵ تا ۱۰ میلی گرم از آنالیت بر کیلوگرم از مشابه های غذایی، مناسب است.