مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

این استاندارد برای اندازه گیری منومر او ۳-بنزن دی متان آمین (که همچنین با نام ۳- (آمینو متیل)- بنزيل آمین و یا با نام متا زایلیلن دی آمین ( m - XDA) نامیده می‌شود) در مشابه های غذایی شامل : آب، محلول آبی اسید استیک با غلظت ۳ درصد وزنی به حجمی، محلول آبی اتانول با غلظت ۱۵ درصد حجمی به حجمی و روغن زیتون، کاربرد دارد. مقدار مونومرا و ۳-بنزن دی متان آمین برحسب میلی گرم ۱ و ۳-بنزن دی متان آمین بر کیلوگرم مشابه غذایی فوق گزارش می‌شود.
یادآوری - علاوه بر ناپایداری ۱ و ۳-بنزن دی متان آمین در روغن زیتون، این استاندارد، قادر به شناسایی پیک ۱ و ۳-بنزن دی متان آمین در روغن زیتون نیست. بر اساس بررسی برخی از نتایج آزمون، به این نتیجه رسیده شد که احتمالا استخراج از روغن زیتون، انجام نمی‌شود. بنابراین پیشنهاد میشود که به جای روغن زیتون، از مشابه غذایی اتانول ۹۵ درصد یا ایزو اکتان، بعنوان جایگرین مشابه چرب، استفاده شود. اتانول ۹۵ درصد و ایزو اکتان به ترتیب به همان روش مشابه غذایی آبی اناتول ۱۵ درصد حجمی به حجمی و روغن زیتون، به کار برده می‌شود.