مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

این استاندارد برای اندازه گیری کاپرولاکتام در مشابه های غذایی شامل: آب، محلول آبی اسید استیک با غلظت ۳ درصد وزنی به حجمی، محلول آبی اتانول با غلظت ۱۵ درصد حجمی به حجمی و روغن زیتون پالایش شده، کاربرد دارد. مقدار منومر کاپرولاکتام برحسب میلی گرم کاپرولاکتام در کیلوگرم مشابه غذایی گزارش می شود. این روش برای اندازه گیری کمی کاپرولاکتام در غلظت تقریبی آنالیت در دامنه ۱/۵ تا ۳۰ میلی گرم در هر کیلوگرم از مشابه های غذایی، کاربرد دارد.
همچنین این استاندارد برای تعیین مقدار مهاجرت ویژه نمک سدیم کاپرولاکتام نیز به کار می‌رود، توجه داشته باشید که که وقتی نمک سدیم کاپرولاکتام در محیط آبی قرار می گیرد فورا به کاپرولاکتام هیدرولیز می‌شود.
یادآوری- این استاندارد، برای سایر مشابه های غذایی آبی و نیز سایر مشابه های غذایی چرب، مانند: روغن آفتابگردان، مخلوطی از تری گلیسیریدهای مصنوعی و جایگزین‌های فرار مواد غذایی چرب، کاربرد دارد.