مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

این استاندارد، برای اندازه گیری مقدار دی متیل آمینو اتانول (DMAE) در مشابه های غذایی شامل: آب، محلول آبی اسید استیک با غلظت ۳ درصد وزنی به حجمی، محلول آبی اتانول با غلظت ۱۵ درصد حجمی به حجمی و روغن زیتون پالایش شده ، کاربرد دارد.
این استاندارد برای تعیین مقدار کمی دی متیل آمینو اتانول در غلظت های تقریبی ۳/۴ تا ۳۶ میلی گرم در هر کیلوگرم از مشابه ماده غذایی، مناسب است.
یادآوری این استاندارد، برای سایر مشابه های غذایی آبی و نیز سایر مشابه های غذایی چرب، برای مثال: روغن آفتابگردان و مخلوطی از تری گلیسیریدهای مصنوعی کاربرد دارد.