مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر پلاستیک ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آنالیز برای اندازه گیری مونومر اسید ترفتالیک در مشابه‌های غذایی شامل، آب مقطر، محلول آبگونه اسید استیک ۳% (وزنی به حجمی)، محلول آبگونه اتانول ۱۵٪ (حجمی به حجمی) و روغن زیتون و سایر مشابه های غذای چرب، مشابه های غذایی D مانند مخلوطی از روغن های تری گلیسرید سنتزی یا روغن آفتابگردان یا روغن ذرت، می باشد. این روش برای تعیین مقدار کمی اسید ترفتالیک در محدوده مهاجرت خاص ۷/۵میلی گرم اسید ترفتالیک بر کیلوگرم مشابه غذا کاربرد دارد.
یادآوری : این روش برای اندازه گیری اسید ترفتالیک در اتانول آبگونه ۱۵٪ (حجمی به حجمی) انجام شده است و برای اتانول آبگونه ۱۰٪ نیز کاربرد دارد.