مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن یک روش آنالیزی برای اندازه گیری اپی کلروهیدرین باقیمانده در پوشش ها می‌باشد.
این روش برای تعیین مقدار کمی اپی کلروهیدرین در محدوده غلظت آنالیت ۵ تا ۸۰ نانوگرم بر میلی لیتر از ماده استخراجی مناسب است. به طور کلی این روش اجازه میدهد تا تشخیص اپی کلروهیدرین در مقدار ۱ میلی گرم بر کیلوگرم از پلیمر امکان پذیر گردد. در مورد پوشش‌ها وقتی که مقدار پلیمر قابل اندازه گیری نباشد، تشخیص ۱ میکروگرم اپی کلروهیدرین بر دسی متر مربع پوشش کفایت خواهد نمود.
به منظور به دست آوردن نتایج قابل اطمینان و تکرار پذیر، ضروری است که روش شرح داده شده در این قسمت از استاندارد EN 13130-1:2004 تا حد امکان به دقت دنبال شود.