مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن یک روش آنالیزی برای اندازه گیری اتیلن اکسید (E0) یا پروپیلن اکسید (PO) در پلیمرها می‌باشد.
این روش برای تعیین مقدار کمی اتیلن اکسید یا پروپیلن اکسید در محدوده تقریبی غلظت آنالیت ۰/۲ تا ۲ میلی گرم بر کیلوگرم پلیمر قابل کابرد است.