مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، معرفی روشی برای اندازه گیری منومر آکریلونیتریل در غذاها و مشابه های غذایی می‌باشد. روش برای مشابه های غذایی آبگونه، مشابه غذای چرب روغن زیتون و سایر مشابه های غذایی چرب، مشابه های غذایی D از جمله مخلوطی از تری گلیسیریدهای مصنوعی یا روغن آفتابگردان یا روغن ذرت، همچنین برای مواد غذایی مایع و جامد مانند نوشیدنی و مارگارین نرم قابل اجراست. مقدار منومر آکریلونیتریل اندازه گیری شده به صورت میلی گرم های آکریلونیتریل در کیلوگرم غذا یا مشابه غذایی بیان می‌شود.
این روش برای اندازه گیری کمی منومر آکریلونیتریل در حداقل مقدار ۰/۰۱ میلی گرم بر کیلوگرم تا ۰/۰۰۵ میلی گرم بر کیلوگرم، یا کمتر، در مشابه غذایی، بسته به شرایط تست (یادآوری بند ۸-۲-۳ را ملاحظه نمایید) مناسب است. با توجه به عملکرد در غذاهای ذکر شده، به طور کلی، حد تشخیص مستقیم ۰/۰۲ میلی گرم بر کیلوگرم دست یافتنی است.
یادآوری - این روش برای اندازه گیری آکریلونیتریل در اتانول آبگونه ۱۵ درصد (حجمی / حجمی) طراحی شده است که برای اندازه گیری در اتانول آبگونه ۱۰ درصد (حجمی/ حجمی) نیز کاربرد دارد.