مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، معرفی روشی برای اندازه گیری منومر بوتادی ان در پلیمرها می‌باشد. این روش برای کوپلیمر آکریلونیتریل - بوتادیان - استایرن (ABS) و پلی استایرن با مقاومت بالا در برابر ضربه (HIPS) و همچنین سایر پلیمرها و کوپلیمرهای ۱و۳- بوتادی‌ان که قابل حل در NوN-دی متیل استامید بوده و یا در NوN-دی متیل استامید به صورت دیسپرسیون کامل و یا سوسپانسیون تورمی ایجاد می‌شوند، قابل اجرا می‌باشد.
مقدار منومر ۱و ۳- بوتادی ان اندازه گیری شده برحسب میلی گرم بوتادی ان در کیلوگرم پلیمر بیان می‌شود. این روش برای اندازه گیری کمی ۱و۳- بوتادی ان در مقدار ۰/۱ میلی گرم بر کیلوگرم پلیمر مناسب است.