مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن روشی برای اندازه گیری منومر وینیلیدین کلراید در مشابه‌های غذایی می‌باشد. روش برای مشابه های غذایی آبگونه، مشابه غذای چرب روغن زیتون و سایر مشابه های غذایی چرب، مشابه های غذایی D از جمله مخلوطی از تری گلیسیریدهای مصنوعی یا روغن آفتابگردان یا روغن ذرت قابل اجراست. مقدار وینیلیدین کلراید اندازه گیری شده به صورت میلی گرم وینیلیدین کلراید در کیلوگرم مشابه غذایی بیان می‌شود.
این روش برای اندازه گیری کمی وینیلیدین کلراید در مقدار ۰/۰۵ میلی گرم بر کیلوگرم مناسب می‌باشد.
یادآوری این روش برای اندازه گیری وینیلیدین کلراید در اتانول آبگونه ۱۵ درصد (حجمی /حجمی ) طراحی شده است که برای اندازه گیری در اتانول آبگونه ۱۰ درصد (حجمی /حجمی ) نیز کاربرد دارد.