مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، معرفی گردن روشی برای اندازه گیری وینیلیدین گلراید در کالاها و مواد پلاستیکی می‌باشد. این روش برای فیلم های پلی وینیلیدین کلراید، فیلم های پوشش داده شده با پلی وینیلیدین کلراید، مواد المینیت و کواکسترود دارای پلی وینیلیدین کلراید (PVdC) قابل کاربرد می باشد.
مقدار منومر وینیلیدین کلراید اندازه گیری شده به صورت میلی گرمهای وینیلیدین کلراید بر کیلوگرم پلیمر بیان می شود. این روش برای اندازه گیری کمی وینیلیدین کلراید در مقدار ۵ میلی گرم بر کیلوگرم کالاها و مواد پلاستیکی مناسب می‌باشد.