مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر پلاستیک ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون برای اندازه گیری مونواتیلن گلیکول (MEG) و دی اتیلن گلیکول (DEG) در مشابه های غذایی شامل آب، استیک اسید (۳ درصد وزنی به حجمی)، اتانول (۱۵ درصد حجمی به حجمی)، روغن زیتون و سایر مشابه های غذای چرب، مشابه‌های غذایی D مانند مخلوطی از تری گلیسرید های سنتزی یا روغن آفتابگردان یا روغن ذرت می‌باشد.
این روش قادر به اندازه گیری مونواتیلن گلیکول و دی اتیلن گلیکول در مشابه‌های غذایی به صورت جداگانه یا هر دو جزء با هم، در حد مهاجرت ویژه کل ((SML( T ) ـ۳۰میلی گرم بر کیلوگرم می‌باشد.
یادآوری : این روش برای اندازه گیری مونو اتیلن گلیکول و دی اتیلن گلیکول در اتانول آبگونه ۱۵٪ (حجمی /حجمی) انجام شده است و برای اتانول آبگونه ۱۰٪ نیز کاربرد دارد.