برچسب های پلاستیکی حساس به فشار برای استفاده دائم - ویژگی ها و روشهای آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها و روش های آزمون برچسب های پلاستیکی حساس به فشار برای چسبیدن دائم، تحت شرایط معین می باشد.
این ویژگی ها و روشهای آزمون شامل میزان چسبندگی، پایداری ابعادی، ثبات رنگ، ثبات علائم و نوشته های روی برچسب و همچنین مقاومت آن در برابر آب و رطوبت، تغییرات دما، سایش، پاک کننده ها و دیگر مواد شیمیایی می باشند.
یاد آوری ۱- این استاندارد برای برچسب های حساس به فشار که در صنایع دریایی به کار می روند و بر اساس استاندارد BS5609 می باشند، کاربرد ندارد.
یاد آوری ۲- عملکرد چسبندگی تعیین شده به وسیله روش های توصیف شده در این استاندارد نباید برای ارزیابی بر روی لایه های مختلف دیگر در نظر گرفته شود.