پلاستیک ها-فیلم های چند لایه گرمانرم مورد استفاده در کشاورزی و باغبانی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به ویژگی‌های ابعادی، مکانیکی و فیزیکی (نوری و گرمایی) فیلم‌های پوششی چندلایه گرمانرم مورد استفاده در گلخانه ها و تونل‌های دائم یا موقت برای محیط‌های کشت کنترل شده و نیمه کنترل شده محصولات کشاورزی است.
در این استاندارد، طبقه بندی دوام فیلم های پوششی چندلایه و روش های آزمون مربوط، ارائه شده است.
این استاندارد، همچنین روش های آزمون تعیین مقدار کلر و گوگرد فیلم های استفاده شده را تعیین می کند. این استاندارد برای فیلم های پوششی چندلایه مورد استفاده در کشاورزی و باغبانی، با ضخامت ۲۵pm و بیشتر، بر پایه پلی اتیلن وا یا کوپلیمرهای اتیلن از قبیل فیلم های غیر گرمایی ، فیلم های شفاف گرمایی و فیلم های گرما پخشه کاربرد دارد.
این استاندارد، روش نصب، استفاده و شرایط جمع آوری فیلم های پوششی را نیز ارائه می‌دهد. همچنین در این استاندارد طول عمر مفید قراردادی فیلم و نیز قوانین مربوط به تعیین ارزیابی پتانسیل باقیمانده برای استفاده فیلم در صورت خرابی قبل از پایان تاریخ مصرف معمول، آورده شده است.
یادآوری این قوانین امکان برآورد ارزش باقیمانده فیلم را فراهم می‌کند. این مقررات تنها مربوط به خود فیلم و آسیب‌های دیده شده از سوی آن است و مشکلات ناشی از روش های حرفه ای، نحوه استفاده و شرایط فروش محصول را در بر نمی‌گیرد.