بسته بندی -ظروف پلاستیکی سخت -نام گذاری اجزای دهانه های پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین نام گذاری ابعادی اجزای دهانه‌های پلاستیکی است.