بسته بندی -سفره یکبار مصرف پلی اتیلن -ویژگی ها و روشهای آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها، نمونه برداری، روش‌های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری انواع سفره یکبار مصرف از جنس پلی اتیلن می‌باشد.
این استاندارد برای سفره های تهیه شده از سایر مواد و پلیمرها، کاربرد ندارد.