ویژگیهای ظروف پلاستیکی (بانضمام ورقه‌های چند لایه‌ای برای محصولات سترون)

این استاندارد شامل ویژگی كاربرد ظروف پلاستیكی ( بانضمام ظروف ساخته شده از ورقه‏ های مختلف پلاستیكی چند لایه ‏ای ) است و چنانچه كاربرد پیوست های آن برای محصولات سترون برای مواظبت بیمار و نیازهای سازمان بهداشتی مربوطه مناسب باشد باید بكار برده شود.
این استاندارد شامل محتویات ظروف نمی ‏باشد