فیلم و ورق پلاستیکی-روش تعیین سرعت عبوربخار آب-روش وزن سنجی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین سرعت عبور بخار آب از فیلم‌ها و ورق‌ها می‌باشد.