مخازن پلاستیکی با ظرفیت 70تا 250 لیتر ویژگیها و روشهای آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها و روش آزمون مخازن پلاستیکی با ظرفیت بالاتر از 5 تا 60 ليتر می‌باشد.